De Club

H.C. Standard LUXEMBOURG

gegrënnt 1967
Member vun der FLH

B.P. 1984
L-1019 Luxembourg
tél. : 23 66 96 45
hc.standard@pt.lu

Kontosnummer
BCEE-LU40 0019 5255 0989 4000

Coupegewënner bei den Dammen: 1979, 1980, 1981