Trainingszäiten an Halen

Trainingszäiten 2019/2020

Hal Stadion ass op vun dem 03/09/2019

Hal Kiem ass op vun dem 16/09/2019

Hären

U18 Jongen

Méindes 20.00 – 21.30

Dënschdes 20.00 – 21.30

Donneschdes 20.00 – 21.30

Bouneweg

Stadion

Bouneweg

Dammen

U18 Meedercher

Dënschdes 19.30 – 21.30

Freides 19.30 – 21.00

Bouneweg

Kiem

U17 Jongen

 

Dënschdes 18.30 – 20.00

Mëttwochs 19.30 – 21.00

Freides 18.30 – 20.00

Bouneweg

Kiem

Kiem

U18 Meedercher Mëttwochs 18.00 – 19.30  Kiem
U15 Meedercher

U13 Meedercher

Dënschdes 17.00 – 18.30

Mëttwochs 17.00 – 18.30

Freides 17.00 – 19.00

Bouneweg

Kiem

Bouneweg

U15 Jongen Méindes 18.00 – 20.00

Donneschdes 18.30 – 20.00

Stadion

Bouneweg

U13 Jongen Dënschdes 17.00 – 18.30

Donneschdes 17.00 – 18.30

Bouneweg

Bouneweg

U11 Gemëscht Dënschdes 16.00 – 17.00

Donneschdes 16.00 – 17.00

Bouneweg

Bouneweg

Halen

Hal Bouneweg 42, Rue François Gangler

Luxemburg – Bonneweg

4796 – 3021
Hal Hamm Rue de Hamm

Luxemburg – Hamm

4796 – 2410
Hal Kiem 40, bld. Pierre Frieden

Luxemburg – Kirchberg

4796 – 3177
Hal Rollengergronn 239, Rue de Rollingergrund

Luxemburg – Rollingergrund

4796 – 3116
Hal Stadion 6, Rue du Stade

L-2547 Luxemburg

4796 – 3243

Kaart